September 21, 2020

2007-02-22 – The Los Angeles Times

2007 02 22 The_Los_Angeles_Times_Thu__Feb_22__2007_ 2

$3.30 5:3 Human Hoésmdmsn man momma. DB-
96% 8:5 Um SE75: 8H; waaasm 9m Emma,“

ES agocm: §me wmomm 05m 308 S39 65
wow. 25 mama 35m 5 amomgmm gm Emma?” msm.
mm: Sow 685 :3 :92 332me 8 9%. 63m
deMm 3.05 amusammm $36: 353 sod Mamba
2:5 .3me Emmrflomv .2: gm: ocfimsg m5;

cwmmsow ma Emma Umamd 55% 50338?
9.05 bosm mama: >35? woo m. 0035

WE? hosm mamas. H505. SHE $?mmwm.